Politieklacht – belangrijke info/ Police complaint – important info

Scroll down for English

Hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek aan mensen om verslag te doen van wat ze hebben meegemaakt of gezien tijdens de Pegida-demonstratie en de acties daartegen. Het verzoek betreft zowel mensen die op 7 mei gearresteerd zijn als aan degenen die aanwezig waren maar zelf niet zijn opgepakt. We hopen dat je dat verslag ook als klachtwordt kan worden ingediend. Maar ook als je dat niet wilt, is je verslag waardevol!

We vragen dus om, indien men dat nog niet heeft gedaan, een zo uitgebreid mogelijk verslag van alles wat er op die dag gebeurt is op te schrijven; getuigenverklaringen, filmpjes etc. Videos kunnen je helpen een beter overzicht te krijgen van wat er die dag gebeurt is. Ook dingen die niet rechtstreeks invloed op jou (lijken) te zijn geweest kunnen bruikbaar zijn. Als het niet in je eigen klacht is, dan wie weet in die van een ander/anderen. Doe dit alles alsjeblieft zo snel mogelijk. Hoe

langer je wacht hoe moeilijker het wordt om je dingen te herinneren en bijvoorbeeld filmpjes en foto’s op het internet terug te vinden!

Als je van andere mensen weet die niet gearresteerd zijn, maar wel aanwezig waren, vraag hen dan om te helpen een beter/vollediger overzicht van de dag te krijgen. Ook zij kunnen hier eventueel een verklaring over geven. Mochten zij niet gearresteerd zijn maar wel erg belemmerd zijn in bijvoorbeeld hun recht op vrije meningsuiting of nieuwsgaring (verslaggeving) dan kan dat ook een reden zijn voor een politieklacht.

Wanneer je dit eerste verslag hebt, probeer dan daarna een of meerdere klachten te formuleren. Het voorstel is om eerst alles te bekijken en te verbeteren in overleg met jullie en nog een andere deskundigen. Dit is omdat wij geloven dat het meerwaarde kan hebben om de klachten in te

dienen samen met advocaten die hier verstand en ervaring mee hebben Daarna kunnen de klachten eventueel gebundeld in één keer schriftelijk in te dienen.

We zien je verslag graag via de mail van de ag tegemoet:

agtilburg@riseup.net

___English___

Here a friendly and yet insistent request to report what people have experienced or seen during the Pegida-demonstration and the actions against that demonstration. This request includes both people who have been arrested on May 7^th as people who were there but have not been arrested themselves. We hope you also want to file this report as a policecomplaint. But if you don’t want that, your report is still valuable!

We ask you to send us a report that is as complete as possible about what happened during that day, in as much you haven’t done this already; witness-statements, videos etc. Videos can help to gain a better insight in what happened that day. Even things that might not have a direct impact on you can be valuable, because if it is not for you, it might be relevant for others and their complaint. Please write this report as quickly as possible, because the longer you wait, the harder it becomes to remember things and to find videos and photo’s on the internet.

If you know about other people who have not been arrested but have been present that day, ask them to help you create a better/more complete idea of what happened that day. They can also make a statement about what happened. If they are for instance not arrested but are still hampered in their right to freedom of speech or reporting, this can also be reason to file a police complaint.

When you have written this first report about what happened, try to formulate one or more complaints. We want to look at all the reports and improve them together with you and other experts. We think it can improve the complaints and the effects of the complaints if we formulate

them together with lawyers who have more experience with filing complaints. After that we can file the complaints, it might even be good to do this all at once.

We are looking forward to your stories at agtilburg@riseup.net

Comments are closed.